top of page

צוותא - ערב לכבוד צביקה ניר יו"ר אגודת הסופרים העבריים

צולם: 18/02/2022


דברי פרופ. זיוה שמיר בערב לכבוד יום הולדתו של

צביקה ניר יו"ר אגודת הסופרים העבריים


אולמי צוותא - אגודת הסופרים העבריים


bottom of page