top of page

כי האדם אינו אלא

משה דור / אהבה ושאר פורענויות (שירים) / ריתמוס סדרה לשירה, הקיבוץ המאוחד וקרן ת"א, 1993


פורסם: ידיעות אחרונות , 06/08/1993"כל סופר צבר הוא, במידה מסוימת, 'כנעני' בכוח, אם גם איננו חייב לקבל את משנתו ההיסטורית-תרבותית-מדינית של מחולל תנועת העברים הצעירים",ב פעם משה דור במאמרו "המורד", שבו ספד ל