top of page

יש מאין? מאה שנים להולדתו של יונתן רטוש

יונתן רטוש האמין כי השירה העברית צריכה להתנתק מספרות ישראל שנכתבה בנכר ומספרות המערב. אולם נראה שהוא עצמו הושפע לא מעט מאדגר אלן פו, דרך תרגומי ז'בוטינסקי. מאה שנים להולדתו


פורסם: מקור ראשון, 25/7/2008