top of page

המיית כינור ומכת גונג

על ספרו של אריאל הירשפלד, כינור ערוך, לשון הרגש בשירת ח"נ ביאליק

...לא קל להסביר ל"אורח נטה ללון" בחקר ביאליק כדוגמת אריאל הירשפלד עד כמה הוא טועה ומטעה בדברו על "האישי והחד-פעמי ביותר, החורג מכל יחד והחותר תחת כל קהילה". לא קל להסביר לו עד כמה הוא טועה ומטעה בהבנת סמלים מרכזיים בשירת ביאליק ,סמלים שפני יאנוס להם ,כמו סמל הנחש או סמל הצפרירים, כי יקצר המצע מהשתרע. גם יקשה בסקירה קצרה להסביר לו עד כמה הוא טועה ומטעה בקביעה שיל"ג לא היה לגבי דידו של ביאליק מודל ומקור השראה והשפעה מכונן. די בעיון בפרק על "הרנסנס היל"גי" בחיבורו של עוזי שביט לבטים והתפתחויות בשיטות משקל ונגינה בשירת ביאליק (1978) כדי להפריך אבחנה רעועה זו. ...
Comentários


bottom of page