top of page

אמת מארץ-ישראל ומן הדרך העולה ציונה - על סיפורו של י"ח ברנר 'אגב אוּרחא'

פורסם: ישראל, חוברת 1, אביב תשס"ב, 2002, עורך: שלום רצבי

את סיפורו 'אגב אוּרחא' פִרסם י"ח ברנר בקובץ ספרות שבעריכתו בשנת תרס"ט, סמוך לעלייתו ארצה. במרכזו רשמי דרך מרים וגרוטסקיים מחיי ה'חלוצים' – צעירים דלי אמצעים ומרוששי נפש, הנוטשים את בית אבא-אמא ויוצאים סוף סוף בחבורה קטנה ואקראית להגשים את החלום הציוני ב'ארץ חמדת אבות'. לפנינו תמונה קבוצתית ובה חבורה, שתכף ומיד עם צאתה לדרך נכשלת בהגשמת הרעיון הקולקטיבי – חבורה ללא מנהיג של ממש, ללא גיבור ראשי שיכבוש באישיותו ובנוכחותו את חזית ה'במה'.....
Comentarios


bottom of page