top of page

על יחסו של אלתרמן כלפי הקיבוצים (ב)

סנגוריה על האידֵאולוגיה השיתופית בשיר "חצרו של קיבוץ" חלק ב *

פורסם: חדשות בן עזר ( אלתרמן – במבט חדש ובמבט מחודש ) ,גליון 1783, 19/9/2022