top of page

"המלחמה לאש" - רומאן לבני-הנעורים בתרגום נתן אלתרמן

פורסם: "ספרות ילדים ונוער- כתב עת" (19-20) ,

מאי 1979
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

bottom of page