top of page

האם בקרוב תילמד הציונות מספרי "הגל הקל"?

גל של רומנים היסטוריים (במרכאות או בלעדיהן) שראו אור באחרונה, מאירים מזוויות משונות את שנות ראשית הציונות והקמת המדינה וזוכים לפופולריות רבה


וידוי , יוכי ברנדס. הוצאת ידיעות אחרונות , ספרי חמד, 422 עמ'


פורסם: הארץ , 27/11/2005

...כשפירסם נתן ביסטריצקי (אגמון) את "ימים ולילות" (תרפ"ו), כתב לו ביאליק שספרו יעלה על סדר-היום בעוד שניים-שלושה דורות, כשיתעורר הצורך להסביר לדור הצעיר ציונות מהי. ביאליק חזה אפוא את תופעת הבתר-ציונות עוד בשנות העשרים, בימיה הגדולים של הציונות. הוא הבין שיגיע תורה של אותה ראקציה, שתשלול את "שלילת הגלות" מורשתו של ברדיצ'בסקי. כתלמידו של אחד-העם, וכמי שהאמין כמוהו בתהליכים אבולוציוניים אטיים ולא במהפכות של בן-לילה, הוא ייחל לסינתזה מאוזנת יותר מהתזות והאנטיתזות שטילטלו את הצעיר היהודי במרוצת המאה ה 20...Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page