top of page

האם בקרוב תילמד הציונות מספרי "הגל הקל"?

גל של רומנים היסטוריים (במרכאות או בלעדיהן) שראו אור באחרונה, מאירים מזוויות משונות את שנות ראשית הציונות והקמת המדינה וזוכים לפופולריות רבה