top of page

נולדה מן החלומות והספרים

אף על פי ש"מגש הכסף" חובר ופורסם כחצי-שנה לפני ה' באייר תש"ח, הרי שמחברו, נתן אלתרמן, רואה את הקמת המדינה כעובדה שרירה ומוגמרת.


פורסם: ארץ אחרת, על ישראליות ויהדות. גליון 43,ינואר פברואר 2008


...לא אחת תיאר אלתרמן בטוריו האקטואליים את העתיד כאילו היה כבר להווה. הוא עשה זאת כמי שיודע לנתח מצבים ותהליכים, ולהוסיף על הניתוח המושכל גם את הזונו האינטואיטיבי וגלוי העיניים של איש הרוח. בטור שלפנינו מתוארת האם ־האומה הישישה, שעיניה כהו מזוקן, והיא עומדת ערב הקמת המדינה בעיניים דומעות, עומדת ומצפה לטקס ההגיגי שבו יימסר לה "הנס האחד אין שני" בכפל משמעיו שלנס זת - מסירת סיפורה הפלאי של הקמת המדינת, ומסירת דגל המדינה, סמל הריבונות, כבטקסים לאומיים ממלכתיים. והנה, במהלך הטקס החגיגי, ניגשים אליה אט־אט נער ונערה, עלומי שם וזהות, אשר כלל לא הוזמנו לטקס ולא הספיקו לההליף לכבודו את בגדיהם המאובקים והמוכתמים בדם. הצעירים מתקרבים אל האם־האומה, בלי שתוכל להבהין אם היים הם או אם ירויים....


Comments


bottom of page