top of page

נולדה מן החלומות והספרים

אף על פי ש"מגש הכסף" חובר ופורסם כחצי-שנה לפני ה' באייר תש"ח, הרי שמחברו, נתן אלתרמן, רואה את הקמת המדינה כעובדה שרירה ומוגמרת.


פורסם: ארץ אחרת, על ישראליות ויהדות. גליון 43,ינואר פברואר 2008