top of page

דיוקנו של הצעיר כאיש מופרע (2023)

לרגל יום הולדתו של ג.ד. סלינג'ר החל ב-1 בינואר

גירסה מחודשת למאמר שפורסם ב מעריב , 16/11/1979


על ג.ד. סלינג'ר, "לאֶסמֶה באהבה ובסיאוב: תשעה סיפורים", מאנגלית: אילן תורן ואחרים, מפעלים אוניברסיטאיים, תל-אביב תשל"ט, 151 עמ'.