top of page

באש כלניות לוהט הגיא

על פזמונו של אלתרמן "כלניות"


פורסם: חדשות בן עזר (המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן) , גליון