top of page

גברו עלילות בארץ

המסה "גילוי וכיסוי בלשון" ומקומה במסכת יצירתו של ביאליק


א.

בהשראת מאמריו הפרוגרמטיים של אחד-העם על הלשון העברית - "הלשון וספרותה" (תרנ"ג ו"הלשון ודקדוקה" (תרנ"ד - וכן בהשראתביהם של בלשנים והוגי דעות אחרים שמבית ומחוץ, החל גם ביאליק לגבש ולנסח בהדרגה את מחשבת הלשון שלו.>1 הערה< הגותו בנושאי הלשון בכלל, ותחיית הלשון העברית בגולה ובארץ ישראל בפרט, היא אפוא סינתזה שנתגבשה בהדרגה, החל בשנת 1903 ואילך, אגב מל העריכה בהוצאת "מוריה", ער החלק הספרותי של "השילוח“ (ורשה 1904-1910 והוראת תולדות התרבות העברית לתלמידיו, תחי