top of page

ביאליק גבה עדויות מבית לבית

שיחת היום (דן מרגלית, הארץ)

עם: ד"ר זיוה שמיר, חוקרת שירת ביאליק

על: התביעה לחקור העיוותים ב"בעיר ההריגה"