top of page

שירי טבע "תמימים" כאלגוריות פוליטיות מחוכמות

עודכן: 19 ביוני 2022

עיון בשירו היידי של ביאליק "ערב פרילינג" [בטרם אביב] ובשירו העברי "משירי החורף" (תרס"ד)

פורסם: חוליות: דפים למחקר ספרות יידיש ותרבותה, 7, 2002


....עדות מובהקת לתופעה פואטית זו מצויה למשל, בטיוטת שיר הטבע 'משומרים לבוקר', משירי האור והגבורה שנבתבר בשנות מפנה המאה בתגובה לתמורות שנתחוללו אז במישור הפוליטי וכמענה לתמורות הפואטיות שחוללו אז שירי חזיונית ומנגינות של טשרניחובסקי. על גבי הטיוטה נרשמו כעין ראשי פרקים לכתיבת השיר, ואלה מצביעים על כוונה אידאית ברורה ומדויקת ועל חלוקה שכלתנית וסימטרית, כבמשל שבצדו נמשל. תכונות אלה של שיר הטבע ה'פשוט' הזה ספק אם היו נחשפות בנקל, בתוך שלל פרטי התיאור המוחשיים, אלמלא הערת התכנון ששרדה במקרה בשולי כתב-היד:

"שני בתים - בוקר הטבע; שני בתים - בוקר עמנו ותחייתנו".

לא ייפלא אפוא שגם בשירי אור והתעוררות אחרים, שנכתבו בסמיכות זמנים ל'משומרים לבוקר', מתגלה ריבוי של יסודות הגותיים, בעלי אופי מופשט - לאומי או אוניברסלי...לחצו לקריאה בקובץ PDF


Comments


bottom of page