top of page

מי ענד לדוכיפת ציצית זהב

על מקומה של הדוכיפת ביצירת ביאליק


גג: כתב-עת לספרות ,גליון 18 , 2008


מכל ציפורי הארץ זכתה הדוכיפת, היא ולא אחרת, בבכורה – בתואר הציפור הלאומית של ישראל. נתבשרנו כי בשנה הבאה ינפיק בנק ישראל מטבע חדש, ועליו חקוקה דמות דוכיפת. נשאלת השאלה (ברוח שאלתו הנודעת של ביאליק): "מדוע ענדו דווקא לדוכיפת ציצת זהב?", לה, ולא לחוחית, לצופית או לפשוש? </