top of page

לחדש ימינו כקדם

המניעים לחיבור האגדה "מגילת ערפה"

פרק מהספר "מִים ומִקדם" (עיון באגדות "ויהי היום" של חיים נחמן ביאליק), בהוצאת הקיבוץ המאוחד


פורסם: חדשות בן עזר , גיליון מס' 747, 31/05/2012


א. המסע לחיפוש גיזת הזהב של האפוס