top of page

חגיגת קיץ – מדרש שמות

עודכן: 26 במאי 2022

פורסם: אתר נתן אלתרמן www.alterman.org.il , בתאריך 11/04/2022


תגובה לדברי הפרשנות של ד"ר יוסף גלובינסקי על "חגיגת קיץ" שהופיעו ב 07/03/2022 בפורום המרכזי באתר אלתרמן (http://www.alterman.org.il) (דבריו במלואם מופיעים