top of page

דור דור ודורסיו

האם ניתן לראות בחרם על יצירת אמנות מעשה תרבותי?

פורסם: כיוונים חדשים; כתב עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות גליון.10 , אפריל 2004


א. נשק החרם כחרב פיפיות

בשוך הסערה סביב הדעות האנטישמיות והפרו-פלשתינאיות שהשמיע המלחין היווני תאודורקיס ובשוך הסערה סביב הפרס שניתן למוסיקאי דניאל ברנבוים, חובב וגנר, מן הראוי שנתבונן בסוגיית החרמתם של אמנים יוצרים ואמנים מבַצעים מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית, דרך עינם הבוחנת של אנשי רוח שכבר התחבטו בסוגיה קשה זו.