top of page

תקתוק לאין קץ

על פזמונו של אלתרמן "צריך לצלצל פעמיים"


פורסם: חדשות בן עזר (המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן) , גליון 1719 , 03/02/2022