top of page

סיפורים מאגף המשרתות?

עיון בסיפורו של עגנון "עובדיה בעל מום" (1921)

שנכתב בעקבות ספרו של ויקטור הוגו "הגיבן מנוטרדאם"


(נוסח מקוצר של פרק שהתפרסם בספרה של פרופ' זיוה שמיר "הניצנים נראו בארץ" משנת 2021)