top of page

"שקספיר והיהודים" - פרופ' זיוה שמיר בבימת מופעי הספרות של מאיר עוזיאל בצוותא


מופע ספרות על חידת יחסי שקספיר ומחזאים בני דורו עם היהודים