top of page

המהפכה השקטה

אדיר כהן (עורך), הוראת הספרות (דרכי מחקר והדרכה), אוניב.חיפה, ביה"ס לחינוך, המעבדה להוראת הספרות, החברה למחקר מדעי שימושי, הוצ. גסטליט חיפה 1983


פורסם: ידיעות אחרונות, 2/9/1983