top of page

דלוּת המשוררים

עודכן: 14 במאי 2022

האם ניתן לעצור את תהליך הדעיכה של השירה ואת שחיקת מעמדה בעידן הפוסט־מודרני

פורסם: כיוונים חדשים, גל' 33 (כסלו-טבת תשע"ו, דצמבר 2015), עמ' 82־95.

פורסם: NEWS1, בתאריך 03/03/2016

-33kivunim26_10_דלות המשוררים