top of page
הצרצר כריכה קדמית.jpg

הצרצר משורר הגלות: על היסוד העממי
ביצירת ביאליק
, תל אביב, פפירוס1986

מחקר מקיף ראשון על שירי העם של ביאליק ועל היסוד העממי ביצירתו. הספר בוחן את מפגשו ב-1901 של המשורר עם ספרם של האתנוגרפים שאול גינצבורג ופסח מארעק  "שירי עם יהודיים ברוסיה" ומנתח את עיבודיו המתוכמים לשירי העם הנאיביים שבספר זה.

bottom of page