The Mountain / Emily Dickenson

The Mountain

Emily Dickenson


The Mountain sat upon the Plain