top of page

שבת עולמית - עם יצחק נוי - על "מגש הכסף" (אלתרמן)

עודכן: 12 ביולי 2022

שבת עולמית עם יצחק נוי - 19.12.20

הבלדה המפורסמת "מגש הכסף" נכתבה בעקבות נאומו (באנגלית) של חיים ויצמן לתורמים יהודים – כי אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, והתגובות על כך בעיתונים הארץ-ישראליים של התקופה.