top of page

קנאת סופרים ונתן החכם

על הסרט "אלתרמניה"

פורסם: הארץ 28.11.2001

....בימים אלה שודר בטלוויזיה הסרט "אלתרמניה", שעורר ציפייה נרגשת בעזרת קדימון קופצני. החיתוך הקופצני אפיין את הסרט כולו, וגם אם התאים לדברים חסרי הערך והקשר שהובאו מפי מרואיינים אקראיים, שנועדו לשוות לסרט צבע לוקאלי, בייש במקצת את המרואיינים המרכזיים, שנועדו להוסיף לסרט ערך ומשמעות. גם בתוך המרואיינים הבכירים נתבלטו שתי קבוצות מנוגדות: האחת - קבוצת סופרי "דור הרעים", ובה חיים גורי, שהירבה לצטט מאלתרמן, וכן הסופרים משה שמיר, אהרן מגד ואידה צורית, שניתן היה להאמין לכל מלה שהצליחו להשמיע; השנייה - קבוצת בני "דור המדינה" ובראשה נתן זך, מקטרגו הגדול של אלתרמן שביקש להפתיע ולבש גלימת "סניגור"... לחצו להורדה כקובץ PDFComments


bottom of page