top of page

צלילים, מראות ופריזמה מיוחדת

על - מרדכי גלדמן: 66 - 83 (שירים), ספרי סימן קריאה, הוצ. הקיבוץ המאוחד, 1983

פורסם: מאזנים / 9 (דר ב' תשמ"ד, מרץ 1984(קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש)

bottom of page