top of page

פרופ' זיוה שמיר - כלת פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת 2022

הוכרזו שמות הזוכים בפרס עיריית תל אביב-יפו לחכמת ישראל

ע"ש חיים נחמן ביאליק לשנת 2022