top of page

על היגוי הלעזים בעברית המדוברת

פורסם: העברית – רבעון בענייני הלשון העברית , מח. ס"א, חוברת ד’ תשע"ג (2012-13)

(הוצ. המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית)


תקופתנו הבתר-מודרנית מצטיינת בפרדוקסים רבים, שחלקם