top of page

סיפורים ששורשיהם נטועים באדמה

עודכן: 25 במאי 2022

....מה שעשה עגנון ל"יקים" המלומדים של שכונת רחביה ומה שעשה מה שעשה אמנון שמוש ליהודי חלב הסוחרים עשה משה גרנות ליהודים הפשוטים, הארציים ותאבי-החיים של הרי הקרפטים ושל עריה הקטנות של ארץ הולדתו: הוא החיה אותם מול עינינו ודובב אותם כדי שיספרו את סיפורם ואת סיפוריהם של חבריהם, בני עירם. שלא כמו חיים הזז שנכנס לעורם של יהודי תימן שאת אורחות חייהם חקר כמו אֶׁתנוגרף המגיע לשבט זר, סופר כדוגמת משה גרנות משתייך אל בני השבט שאותו הוא מתאר, אך גם יצא מתוכם, התרחק מהם במקצת ועתה הוא משקיף עליהם מבחוץ - מכיר אותם אך כבר זר בתוכם (רק בשפה העברית אפשר לבטא בשורש אחד - נכ"ר - את ההֶׁכֵּרות ואת הזרות בעת ובעונה אחת). מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית והגאוגרפית הוא מצליח לתארם במכחול דק ומדויק, באהבה ובאירוניה, בגעגועים ובעיניים ביקורתיות....


Kommentare


bottom of page