top of page

סוף או סף?

שירו של תומס הרדי "קיכלי באפלה" מ-1900


פורסם: חדשות בן עזר, גליון 1682 , 23/09/2021


שנות מִפנה המאה ( Fin de siècle ) התאפיינו בהִלכי-רוח אפּוֹקליפטיים שניבאו את סוף העולם. תומס הרדי נחשב הראשון בין אותם סופרים כותבי אנגלית – אנגלים או אמריקנים – שהתמודדו עם תחושת השיממון והמבוכה של האדם העירוני, האנטי-הֶרואי, בתקופה המודרנית, שבָּהּ אבדו לאדם כוכב הצפון, המצפֵּן והמצפּוּן. הצורות הפורמליות של שירתו מגלות אמנם שרידים של שמרנות ויקטוריאנית, אך הנושאים מודרניים בתכלית. מה שכָּתב ת"ס אליוט ב"ארץ השממה" ( Wasteland ) בלשון חסרת גבולות ומגבלות, כתב תומס הרדי בשירים חרוזים ושקולים, הנושאים את הֵדָיו של של העו