top of page

נראטיבים עליך, ישראל

השימוש במושג נכבה בספרי הלימוד של ערביי ישראל - סימפטום להתפוררות האורגניזם של מדינת הלאום.


פורסם: כיוונים חדשים - כתב עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות, גיליון 17 ינואר 2008


...נכון שערבי שמשפחתו נעקרה מכפרה ומביתה עשוי לחשוב שהקמת מדינת ישראל היא אסון מבחינתו, כשם שיהודי יכול להרהר בסתר לבו על כך שאירופה נבנתה בשני הדורות האחרונים במידה לא מבוטלת על משואות חייהם של יהודים שנשלחו אל המשרפות, או שארצות האסלאם נבנו על חשבון הונם של יהודים שגורשו מהן. אך האם זהו תפקידו של משרד החינוך, באישור המדינה ובתקציביה, לעודד את נראטיב ה"נַכְּבָּה" בספרי הלימוד? להערכתי יש בכך מעשה איוולת הנובע מביטחון עצמי נפרז, הגובל ביוהרה חסרת כיסוי. מדינה אינה יכולה להרשות שחלק מתושביה יקראו להקמתה "אסון", בהרשאתה ובעידודה המפורש...
コメント


bottom of page