top of page

מנוחת הלוחם

שירי צוואה של חיילים בשדה הקרב - שיר אנגלי, שיר אמריקני ושיר עברי


טרם פורסם - מופיע רק באתר www.zivashamir.com


העולם השתנה שינוי גמור משנות "אביב העמים" של המאה התשע-עשרה ועד שנות "סתיו העמים" של המאה העשרים ואחת. אחד השינויים הבולטים כרוך בהסתאבות המושג "פטריוטיזם" כתוצאה משימוש מעוּות שנעשה במושג זה בין שתי מלחמות העולם. המשטרים הטוטליטריים גרמו לכך שאהבת העם והמולדת הפכה שם-נרדף להשקפת עולם פשיסטית. ואולם, בתחילת המאה העשרים, ואצלנ