top of page

מה זאת אהבה

מביאליק אל שקספיר ובחזרה

פורסם: מאזנים / 5, גליון פ"ט , אוקטובר 2015"האהבה לגווניה השונים", כך ניסח העורך את נושא גיליון אוקטובר, ואכן אין דומה אהבה ראשונה ומהוססת של נער ונערה לתשוקה סעורה של עלם ועלמה, או לאהבה בגיל השלישי שלעִתים אינה עזה פחות ממה שהייתה לפני שוך היצרים הליבִּידינליים. גם אין דומה אהבת גבר ואישה לאהבת הורים לילדיהם, או אהבת גולֶה לבית אבא-אימא החרֵב ולמולדתו הרחוקה. ח"נ ביאליק ששאל "מה זאת אהבה?" הודה לא פעם שהוא, שנתחנך ב"חדר" וב"ישיבה", מעודו לא ידע אהבה של ממש מַהי. אפילו במכתב-אהבה שכּתב בער