top of page

"מאחורי הגדר": תשובת ביאליק לברדיצ'בסקי

עיון נוסף בסיפור אהבתם חסכת הסיכוי של נח ומרינקא מפרבר העציםא. ביאליק המסַפר: בתווך בין מנדלי לברדיצ'בסקי

מודרניותה של הספרות העברית החדשה, ילידת תקופת