top of page

מאבקם של צעירי המודרנה התל-אביבית במימסד הספרות והשתקפותו ביצירתו המאוחרת של ח"נ ביאליק

פורסם: דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות , כרך ט' חטיבה ג: היצירה היהודית הרוחנית‎ (תשמ"ה / 1985)