top of page

ללקט ניצוצות מבין שברי כלים

עודכן: 16 בדצמ׳ 2022

"שירתי" ו"זוהַר" – על קו התפר בין המאה הי"ט למאה העשרים

א. שיר ותמונת התשליל שלו

את "שירתי" – פואמה לירית רחבת יריעה שכללה בתחילה את שני השירים שנודעו לימים כ"שירתי" וכ"זוהַר" – הזכיר ביאליק לראשונה במכתב לפרישמן מראשית 1901 כיצירה שזה אך נשלמה כתיבתה. כאן הביע המשורר לפני ידידו-יריבו, עורך הדור, את חששו שמא לא בנקל יימצא מקום פרסום לשירו החדש, וזאת מפאת אורכו ועקב העובדה ש"לחלקו אי אפשי".1מקץ חודשים אחדים נמצא בכל זאת לשיר הא