top of page

יין-עגבים חומר בקנקנו

בספר שיריו החדש מזווג אשר רייך סדר ונשים.

התוצאה השירית היא פרק מקורי בסוגיית כלאיים

אשר רייך: "סדר נשים" (שני מחזורי שירים) הוצאת "עכשיו" תש"ם


פורסם: מעריב , 01/08/1980

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )
bottom of page