top of page

יומן מסע ובצדו דיון הגותי מעמיק

עיון ב"רשימתו" של ביאליק "איש הסיפון"פורסם: מראה - כתב עת, גליון 10, ספטמבר 2015

...בעקיפין, ביאליק לועג כאן לכל שושלות היוחסין המבוססות על יסוד מפוקפק ורעוע, על סיפורים מסופקים ומעורפלים, שאיש אינו יכול לבדוק את אמִתותם. הן האצולה האירופית מקורה בדרך כלל באצולת ממון שזכתה בכספה וברכושה "מן ההפקר", בדרכי מרמה עקלקלות. לא אחת מקורה בשודדים ובמבריחי גבולות נקלים, שצברו די כסף לבניית טירות ולרכישת הרגלי חיים מעודנים. מי הם כל אותם נסיכים וברונים, שועים ונדיבים, המהלכים בצוואר נטוי ובחוטם זקור, אם לא בני בניהם של אותם גזלנים ולִסטים, שהמירו את אבק הדרכים ואת מ סכת השודד השחורה בגינוני הטרקלין ובכסיות לבנות של משי?! מי יודע, אם כן, כמה מגילות יוחסין מקורן בדמיונות - שווא והבל, כעין אלה שהיו תופחים ומטופחים במוחו הקודח של המלח ה"גוי" אלמלא העמיד אותו הסופר ברגע האחרון על הטעות?!
Comments


bottom of page