top of page

חקר הספרות העברית הולך לבית עולמו

מתופעות משבר מדעי הרוח באוניברסיטאות

פורסם: כיוונים חדשים 19, ינואר 2009


...באחרונה, התבשרנו כי בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים נרשמו לשנת הלימודים תשס"ט שמונה־עשרה תלמידים בלבד. הסופרים א"ב יהושע ועמוס עוז, שלמדו בחוג מפואר זה בשנות החמישים, ובו נתגלו ניצני כישרונותיהם, המוּכּרים כיום היטב ברחבי העולם כולו, יודעים לספר כי באותן שנים למדו באוניברסיטה העברית בכל חוגי הפקולטה למדעי הרוח כתשע־מאות תלמידים - בהם מאתיים (!) תלמידים בחוג לספרות עברית. אוניברסיטת תל־אביב, מצִדה, ויתרה באחרונה על קיומה של ישות אקדמית הקרויה "החוג לספרות עברית", והקימה חוג משולב בשם "החוג לספרות", המאגד בתוכו את החוגים לספרות עברית ולתורת הספרות. במקביל הפכה אוניברסיטת תל־אביב מקבץ של חוגים במדעי היהדות, הסובלים מריבוי פרופסורים חסרי סטודנטים, לחוג מורחב אחד...


Comentarios


bottom of page