top of page

חיים נחמן ביאליק - מבט חדש

עודכן: 6 ביולי 2022

הלל ברזל - ביאליק ; עגנון ;מחקר ופירוש

הוצ' יחדיו -איחוד מוציאים לאור; תל-אביב, תשמ"ו


פורסם: מאזנים , ספט-אוקט 1986


...בפרק השלישי עורך הלל ברזל השוואה מאלפת בין תיאורו של ההיסטוריוןן דובנוב, ראש "הוועדה ההיסטורית" שנשלחה לקישינוב ב 1903- לתעד את תוצאות הפרעות, לבין תגובתו הפיוטית של ביאליק, מתברר שבשיר "על השחיטה" מתבטלים לחלוטין תוי הזיהוי של זמן ומקום, ומי שיקרא את השיר בניתוק מן הידע החוץ-ספרותי, ספק אם יוכל לקשור לקישינוב, או לכל אירוע אחר, הנתון בזמן ובמקום, גם ב"בעיר ההריגה" בולט תוקפו העל- זמני של תיאור הטבח, בולטת גם הסתירה בין שני השירים בצורת ההתייחסות אל הפורע ואף בצורת ההתייחסות ליהודי קישינוב, בניגוד לעמדתו המסנגרת העקבית של ההסטוריון, ביאליק נע בין רחמים להטחת אשמה, בין אהדה לסלידה, להערכתי, הסלידה והגינוי היו דרושים לו לביאליק כדי ליצור ריחוק...Comments


bottom of page