top of page

ושוטי, שוטי אנייה

על פזמונו של אלתרמן "אני גדליה רבע-איש"


פורסם: חדשות בן עזר (המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן) , גליון 1729 , 10/03/2022