top of page

התוהו הוא אבי היצירה

פורסם: מראה - כתב עת, גליון 7, סתיו 2012


...לפי ספר יצירה הקבלי, העולם נברא באותיות, ולפי התנ"ך בדבר ה'; כלומר, – המילה קָדמה לבריאה, והאמנות קודמת לטבע. ביצירתו לילדים מעשה בפ"א סופית רמז אלתרמן שאם נברא העולם מאותיות, הרי ששליפתה של אות מתוך המכלול משולה לחורבנו של העולם, וכבר לימדנו יל"ג שעולם ומלואו תלויים באות אחת, ואפילו בקוץ המתנוסס על ראשה של האות יו"ד הקטנה שבאותיות האלף בית. – יציאתה של הפ"א הסופית מן המערכת האלפבית משפיעה על העולם, וגורמת לציפורים לחדול מלעופף ולמים לחדול מלנטוף, כאילו המציאוּת נולדת מן המילה, ולא בוראת את המילה. אלתרמן עשה שימוש ברעיון זה, שלפיו קדמה המילה (כלומר, המציאוּת הפנים ספרותית) לבריאה - (כלומר, למציאוּת החוץ ספרותית) ביצירתו - לסוּגֶיהָ (ראו למשל שיר "האור" מתוך כוכבים בחוץ). וכבר העיר בהקשר זה דוד כנעני כי בשירי אלתרמן החרגולים לומדים לנתר מן הלוליין: לא האמנות היא המחקה את הטבע, כי אם הטבע את האמנות....Comments


bottom of page