top of page

הערה "אקטואלית" על שירת ביאליקקלסיקה – אמר לי פעם הסופר חנוך ברטוב – היא תופעה ההולכת וגדלה לנגד עינינו ככל שנוקף הזמן. כל השאר הולך ומתמעט. בימים האחרונים התפרסמו כמה וכמה דברים הנוגעים לקלסיקה המודרנית שלנו, זו שאינה מתיישנת ואינה מתמעטת – בעיקר על יצירת ביאליק (לציוּן מאה וחמישים שנה להולדתו) – ואלה עוררו בי את יצר התגובה.