top of page

הספרות כראי המציאות

האם ניתן להציב גבולות לחירותו של הסופר?

פורסם: סקירה חודשית: ירחון לקציני צה"ל , גליון 9, ספטמבר 1983( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו לקריאה בקובץ PDFbottom of page