top of page

"הספרות העברית" לא.שאנן

א.שאנן, "הספרות העברית החדשה לזרמיה", כרך חמישי: הנוסח ומיתוס החיפוש בניגודיהם", ספרית "דבר" בסיועה של אוניברסיטת בר-אילן, 1977, 210עמ'.