top of page

האמת והשקר. על כזביו של פרס אמ"ת

מאת זיוה שמיר, יהודה פרידלנדר


פורסם: הארץ , 22/08/2002

....היכן היה הירשפלד כשהאשמנו את ועדת הפרס בשכתוב נימוקינו מלשון רבים ללשון יחיד? היכן היה כשוועדת הפרס פירסמה מודעות בעיתונות המסבירות מדוע נבחר סופר אחד מתוך שניים? אילו היה שמץ אמת בטענת הירשפלד, הרי שאין למכתב ההמלצה שלנו תוקף, וכל ההליך השיפוטי בטל ומבוטל, לרבות בחירתו של יזהר. בא הירשפלד לסייע לוועדת הפרס, ושקריו מכניסים אותה לבוץ שלא בנקל תיחלץ ממנו, שהרי דבריו מטילים פגם יסודי בשיפוט כולו....
Comments


bottom of page