top of page

דור הרעים: סוף הדרך

...פרס א.מ.ת בספרות, שיינתן בקרוב לס. יזהר, עומד לקבוע תקדים בלתי נאות בתולדות הפרסים בישראל. לראשונה יחולק פרס בניגוד להמלצת שופטים מקצועיים ותוך סילוף נימוקיהם. זהו דבר חמור כשלעצמו, אך הוא חמור שבעתיים בהתחשב

בעובדה שמדובר בכספי תורם פרטי, הניתנים באיצטלה ממלכתית. רשאי התורם, או מי מבני משפחתו, להעניק את כספו למי שירצה, ובלבד שלא יעמיד פנים שלפנינו פרס ממלכתי, הניתן בחסות ראש הממשלה ובגיבוי שופטים מקצועיים. מצג שווא כזה פוגע בתקנת הציבור, ומזלזל בכבודה של הקהילה התרבותית והמדעית בישראל...

Comments


bottom of page