top of page

דברו עברית!

פורסם: מוסף השבת - מקור ראשון, 28.02.2014


מאה שנה בדיוק לאחר "ריב הלשונות", ההצעות לפתוח תוכניות לימודים באנגלית באוניברסיטאות בארץ מסכנות את עתיד התרבות הייחודית של העם העברילהורדה כקובץ PDF

bottom of page